Presenoldeb a Phrydlondeb

Mae Ysgol Dewi Sant yn annog presenoldeb uchel y disgyblion er mwyn galluogi pob plentyn i gyrraedd eu llawn botensial. Mae cydberthynas amlwg rhwng presenoldeb a’r safonau mae disgyblion yn eu cyrraedd.

Eich cyfrifoldebau fel rhiant
Mae gan rieni a gwarchodwyr ddyletswydd i sicrhau bod gan eu plentyn fynediad addas i addysg naill ai trwy fynychu’r ysgol yn rheolaidd neu fel arall. Mae cefnogaeth rhieni yn hanfodol wrth sicrhau bod plant yn cyflawni mewn addysg. Mae cefnogaeth ac arweiniad bob amser ar gael er mwyn gwireddu’r canlyniad hwn. Mae Miss Nia ar gael I gefnogi gyda unrhyw broblem sy'n codi gennych fel teulu y gall effeithio ar bresenoldeb eich plant. Cysylltwch a Miss Nia trwy law y swyddfa am sgwrs neu cefnogaeth.

Presenoldeb

Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Yn yr adran yma: